Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Voksenopplæring

Hvis du er 25 år eller mer og kun har grunnskole, har du rett til å få tilbud om videregående opplæring.

Generelt

Ansvar:  Kommunedirektørens enhet    

 

Beskrivelse

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

Rælingen kommunes tilbud til voksne innbyggere med rett til opplæring er organisert slik: grunnskoleopplæring, norsk og samfunnskunnskap og spesialundervisning. Rælingen kommune kjøper plasser fra Norasonde Læringssenter AS som tilbyr opplæring dag- og kveldstid.

Voksne i Rælingen kommune som har rett til kurs i norsk og samfunnskunnskap eller introduksjonsprogram får dette ved Norasonde Læringssenter AS. Har du spørsmål om tilbudet, ta kontakt med Flyktning og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune eller Norasonde Læringssenter AS.

Voksne i Rælingen kommune med rett til spesialundervisning skjer på ulike voksenopplæringssentre i Oslo. Rælingen kommune kjøper tjenesten fra ulike voksenopplæringssentre i Oslo. Dette blir avtalt med den enkelte elev. Spørsmål om dette tilbudet kan rettes til rådmannskontoret i Rælingen kommune ved rådgiver skole og barnehage.

Kontaktinformasjon:

Rælingen kommune, Rådmannskontoret ved rådgiver skole og barnehage, Telefon: 63 83 50 00

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Postboks 100, 2025 Fjerdingby

 

Norasonde Læringssenter AS

Kurssted: Kirkegata 3  i Lillestrøm, Telefon: 64 83 66 00

Nettsider: Norasondegruppen (Her finner du søknadskjemaer).

Rektor: Carmen Benal  E-post: Carmen.benal@norasonde.no Mobil: 92263 256

Sekretær/Ansvarlig norsk- og samfunnkunnskapsprøver: Monika Ardziejewska e-post: skole@norasonde.no

 

 

Målgruppe

Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

Pris for tjenesten

Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Lover

Introduksjonsloven om norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne §4-a

Introduksjonsloven (lovdata.no)

Forskrift til opplæringslova
Opplæringslova

Saksbehandling

Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Statsforvalteren. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:39