Rælingen kommunes visjon

Rælingen – den grønne, nære og inkluderende kommunen

Visjonen beskriver både det Rælingen er og det Rælingen ønsker å være i framtiden. Visjonen er noe vi jobber sammen om, både kommunens ansatte og innbyggerne som bor i kommunen. Visjonen gir retning og den motiverer oss.

Grønn

Rælingen er med på det grønne skiftet. Vi skal minske klimautslippene og vi skal ha en utvikling og en vekst som skjer innenfor naturens tålegrenser og med en grønn økonomi. Vi skal tilrettelegge for nye og bærekraftige løsninger. Marka og naturreservater er spesielt for Rælingen, og vi har et ansvar for å bevare dette. Vi skal ta vare på naturen, også for generasjoner som kommer etter oss, og vi skal utvikle trygge og grønne nærmiljøer. Når vi tilrettelegger for det grønne skiftet, får det betydning for kommunens attraktivitet, trivsel og folkehelse.

Nær

Vi har et lokalsamfunn og et lokaldemokrati som er oversiktlig og forståelig og som gjør det mulig å delta og å påvirke utviklingen av rælingssamfunnet. Vi er en liten kommune, med nærhet til både naturen og det urbane. Vi utvikler tettsteder med gode og trygge boligområder og med god tilgjengelighet til daglige gjøremål og aktivitetstilbud. Nærheten til naturen og grønne omgivelser øker livskvaliteten til innbyggerne.

Inkluderende

Mangfold er viktig, vi vil at innbyggerne i Rælingen skal oppleve sosial tilhørighet. Utenforskap og ensomhet er en trussel mot fellesskapet. Et inkluderende samfunn styrker båndene mellom mennesker, og skaper et varmere samfunn. Samspillet mellom enkeltmennesket, lag og foreninger og offentlige virksomheter er viktig. Frivillige, et levende organisasjonsliv og innbyggere som engasjerer seg, bidrar til gode lokalsamfunn.

Rælingen kommunes verdier

Respekt for enkeltmennesket, ansvarlighet og redelighet.

Folkevalgte, ansatte og alle som arbeider på oppdrag for kommunen skal kjenne til og etterleve disse grunnleggende verdier og holdninger:

Respekt for enkeltmennesket

Dette betyr at:

 • Vi ser det enkelte mennesket i alt vårt arbeid.
 • Vi er lydhøre, for andres behov og andres bidrag.
 • For oss har alle mennesker lik verdi.
 • Vi møter mennesker uten fordommer og med tro på deres muligheter.

Ansvarlighet

Dette betyr at:

 • Vi er bevisst den rollen vi har og avveier ulike hensyn opp mot hverandre.
 • Vi treffer beslutninger vi kan stå for og begrunne for andre.
 • Vi er ansatt i Rælingen kommune for å aktivt bidra med det vi har av innsikt og kunnskap.
 • Vi er en del av en organisasjon og vet at det forplikter oss.

Redelighet

Dette betyr at:

 • Vi deler vår kunnskap og viten med andre.
 • Vår væremåte bidrar til å bygge en positiv kultur.
 • Vi skjuler ikke noe andre bør få del i.
 • Våre handlinger er motivert av å nå våre felles mål.
 • Vi bidrar til en åpen bedriftskultur preget av gjensidig tillit.

 

Les også mer i våre retningslinjer for etisk praksis.