Vilt- og fiskeforvaltningen i Rælingen ivaretas både fra det offentlige og fra private rettighetshavere.
Kommunens rolle er å ivareta viltet som en viktig del av det biologiske mangfoldet og synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. Kommunens oppgaver går ut på å koordinere med alle de involverte partene i viltforvaltningen, i tillegg til å utarbeide saksframlegg til politisk behandling for kvotebestemmelser, rapportering (jakt og fallvilt) og driftsplaner. Videre har rettighetshaverne (grunneierne) og friluftsorganisasjonen Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) en viktig rolle i forvaltningen av utnyttbare viltressurser gjennom jakta. Spørsmål vedrørende vilt rettes til kommuneansvarlig.

Viltpåkjørsler

Er du så uheldig at du kolliderer med et dyr eller oppdager dyr som er påkjørt har du hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven § 4.
1) Sikre ulykkesstedet med varseltrekant, sett på nødblink og ta på refleksvest.
2) Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig.
3) Du skal alltid ringe og melde fra til politiet på 02800, eller kontakte viltvakta i Rælingen direkte på 951 16 828.

Kommunen har en egen viltvaktordning som er tilgjengelig for utrykning hele døgnet på sykt eller skadet vilt, primært hjortevilt, og problemvilt/skadevilt i eller i nærheten av tettbebyggelse. Ved utrykning på sykt eller skadet vilt er oppgaven å finne, og avlive, eller friskmelde dyret på best mulig måte. Viltvakta i Rælingen består av 12 lokale jegere. Registrerte fallvilthendelser i kommunen kan du se i hjorteviltregisteret. Her registrerer kommunen alle fallvilthendelser rapportert fra viltvakta og Statens vegvesen.

Viltutvalget

Viltnemnda i Rælingen er et politisk valgt organ som behandler saker knyttet til viltforvaltningen, blant annet tildeling av fellingskvoter, godkjenning av vald og behandling av driftsplaner. Her kan du se medlemmer i utvalget og protokoller for tidligere møter.

Skadefelling

I viltforskriften (kap.3) fremgår det om det er grunneier, kommunen eller fylkesmannen som kan tillate skadefelling for de ulike artene under kategorien småvilt. Kommunen kan også gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade (naturmangfoldloven § 18). Søknad om skadefelling til kommunen eller spørsmål vedrørende skadefelling sendes til kommuneansvarlig.

Store rovdyr

Melding om eller spørsmål om de store rovdyrene ulv, gaupe og bjørn kan rettes til Statens Naturoppsyn. Du kan også melde observasjoner direkte på skandobs.

Skrantesjuke (CWD)

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom hos hjortedyr der alle sykdomstilfeller har dødelig utfall. Sykdommen ble påvist i Norge i 2016, og dette er første gang sykdommen er påvist i Europa. I Rælingen testes alle hjortedyr som dør eller blir avlivet som følge av sykdom eller skade, inklusive trafikkdrepte. Mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.