Har du spørsmål eller lurer på noe? 

Se barnehagebrosjyren , der finner du all informasjon du trenger for å søke.

1. februar: Frist for ventelisteoppdatering av søknader registrert i 2018. For at søknaden skal gjelde for 2019, må denne oppdateringen/bekreftelsen gjøres av foresatte. Foresatte med barn på venteliste fra 2018 har fått påminnelse om dette på e-post 9. januar 2019.

1. februar: Søknadsfrist for overflytting til annen barnehage eller endret oppholdstid i barnehagen. Dette gjelder barn som allerede har plass i barnehage i Rælingen.

1. mars: Søknadsfrist for nye søknader

For søkere som har søkt innen 1. mars vil den elektroniske søknaden være sperret for endringer i perioden fra 2. mars til etter at hovedopptaket er avsluttet medio april. Det er den samme søknaden som gjelder gjennom hele hovedopptaket. Nye søknader som registreres etter 1. mars blir ikke vurdert i hovedopptaket.

 

Rett til plass:

  • Barn bosatt i Rælingen som fyller ett år innen utgangen av august 2019 og har søkt innenfor fristen 1. mars 2019, har rett til barnehageplass i hovedopptaket for oppstart i august.

  • Barn bosatt i Rælingen som fyller ett år i perioden september – november 2019 og har søkt innenfor fristen 1. mars 2019, har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.

Barn som ikke fyller kriteriene for rett til barnehageplass, kan ved ledighet i plass bli vurdert i hovedopptaket eller bli satt på venteliste til etter at hovedopptaket er avsluttet. Rett til plass gjelder plass i en barnehage i kommunen, ikke den/de barnehagene man søker.

Følgende søknader blir ikke behandlet i hovedopptaket (unntatt barn som kommer inn under § 13 i barnehageloven):

Barn som begynner på skolen høsten 2019

De som ønsker plass i 2020

Barn som er født i 2019

Elektronisk søknadsskjema finnes på barnehageportalen.  Foresatte som ikke har tilgang til Internett, kan få hjelp til å søke både i de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene (unntatt familiebarnehagen), samt på helsestasjonene og på servicetorget i rådhuset.

Dokumentasjon som kreves i henhold til enkelte prioritetskoder må sendes per post til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen fristen 1. mars 2019. Merk konvolutten: Barnehage. Det framkommer i det elektroniske søknadsskjemaet hvilke prioritetskoder som krever dokumentasjon.

Søknader innkommet etter fristen 1. mars 2019 blir ikke behandlet ved hovedopptaket, men barnet blir stående på venteliste til hovedopptaket er avsluttet og vil bli vurdert ved løpende opptak ut året 2019.

Tilbud om plass sendes ut i to omganger innen 12. april. De som takker nei til tilbud, vil ikke ha rett til å motta nytt tilbud.

Les også Barnehagebrosjyren 2019 for utfyllende informasjon.

Kontakt oss

 

Artikkel er publisert 18.01.2019 og er oppdatert.