Hovedinnfarten inn i Østmarka går i dag fra Marikollen til Ramstadsjøen. Det er i dag en litt dårlig "traktorvei" som krever mye snø på vinterstid og grove sko på sommerstid. Vi har i lang tid hatt ønske om å utbedre denne veien og har endelig kommet til enighet med grunneierne om å ruste opp veien. Veien går innenfor Marka og vi kan ikke bare sette i gang og utbedre veien. Vi har derfor startet arbeidet med en reguleringsplan som gir oss grunnlaget for å kunne oppruste veien. Vi håper dette skal gi kommunen en innfart i Marka som gir bedre tilgjengelighet for alle.

Det er viktig at det finnes noen slike traséer, slik at folk kommer seg ut, selv om ikke alle traséer skal tilrettelegges i Marka. Når det gjelder skiløyper har vi i dag noen utfordringer med tanke på standarden på løypene og hvor mye snø som trengs før man kan kjøre. Vi har tilrettelagt ca. 60 kilometer og 15 skiløyper i Markadatabasen gjennom vårt samarbeid med Skiforeningen. Noen skiløyper krever mye snø før de kan kjøres opp. Hvilke løyper som er kjørt opp finner du i oversikten over status preparerte skiløyper i Rælingen i Markadatabasen.

Det finnes i dag også noen områder som er godt tilrettelagt og mye i bruk både sommer og vinter, da blant annet turveien til Åmotdammen, veinettet i forbindelse med Myrdammen og turveien fra Sandbekken til Stormyra. Men det vil bli aktuelt å se hvilke andre traséer som kan utbedres i årene som kommer. Tilrettelegging krever at man jobber i tråd med både lovverk, naturen og de som eier grunn. Derfor er slik utbedring ofte noe tidkrevende.

Vi jobber også med å se på hvor og hvordan vi kan få gjort utbedringer, og hvordan vi kan tilrettelegge på best mulig måte med den standarden vi har i dag. Vi har et samarbeid med Skiforeningen om løypekjøring og RØK (Rælingens avdeling Østmarka på kryss og tvers) når det kommer til blant annet rydding av løyper, merking av løyper og annet. Skiforeningen kjører ikke så mye skiløyper i Rælingen, men RØX er en undergruppe av Skiforeningen og vi er veldig takknemlig for dette samarbeidet.

Har du innspill og tilbakemeldinger, Kontakt oss.  Send oss gjerne en e-post eller kontakt oss via.Facebook.

Les mer:

Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (se også planprogram for ny plan)

Reguleringsplan for Marikollen idrettspark er stadfestet etter markaloven (5.01.2016)

Klima- og miljødepartementet har stadfestet Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettspark. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål. Departementet har godkjent at rulleskiløypetraséen på 2,5 km, innenfor Marka, kan opparbeides med asfaltdekke.

Planen innebærer blant annet.

  • Utvidelse av Marikollen alpinanlegg fra 1 til 4 alpintraséer.
  • Utvidelse av dagens løypenett for langrenn på til sammen 5 km.
  • Skogsbilvei som knytter sammen Marikollen og Blystadlia.
  • Stadionområde med kunstgressbaner, nærmiljøanlegg og stadionområde for langrenn.

Marikollen idrettspark - åpningstider i alpinbakke, status skiløyper og mer

Fjerdingby - nytt tettsted og planer for Marikollen idrettspark