Målene for kommunens veteranplan kan oppsummeres slik:
- Anerkjenne, ivareta og følge opp veteraner både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge
- Gjøre det enklere for kommunen å utføre sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalsamfunnet
- Skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner og deres familier blir møtt med kompetanse og forståelse
- Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, kommunen og allmennheten forøvrig

 

Rammeverket legger opp til konkrete, gjennomførbare tiltak der det viktigste hovedgrepet er etablering av en kommunal veterankontakt. Det legges opp til jevnlig rullering av planen for å sikre at den forblir aktuell i fremtiden.

Ett av tiltakene er en felles markering for kommunene i SNR-samarbeidet på veterandagen 8. mai. Denne felles markeringen ble gjennomført for første gang i 2019.

Veteranplanen finner du ved å trykke her