I denne artikkelen finner du informasjon til foresatte om åpning av skoler (5.-10. trinn) fra uke 20, og tidligere informasjon om åpning av barnehager fra 20. april og åpning av skoler (1.-4. trinn) og SFO fra 27. april. Vi oppdaterer informasjonen etterhvert som den er klar.

Skoler:

Informasjon om åpning av skolene fra uke 20 8052020.  

Informasjon til foresatte om gjenåpning av skolenes 1.-4. trinn og SFO 27.april 2020.

Rammer og rutiner for fjernundervisning i Rælingen kommune våren 2020

Barnehager:

Om barnehagens åpningstider fra 20. april og mer sendt fra de kommunale barnehagene til foresatte.(16.04.2020). 

Informasjonsskriv til foresatte i kommunale barnehager om åpningstider 22042020

Hvorfor åpner skoler og barnehager igjen?

Rælingen kommune følger det nasjonale vedtaket om gjenåpning av barnehager fra 20. april og skoler for 1.-4. trinn fra 27. april slik regjeringen har bestemt.

En ekspertgruppe har vurdert tiltakene knyttet til barnehage og skole og konsekvensene disse har for barn og unge og for smittevernet. Regjeringen vurderer at en gjenåpning både er forsvarlig og svært viktig for barn, deres foreldre og det norske samfunnet.   

 

Vil det være trygt å sende barna til barnehagen og skolen?

Rælingen kommune har tillit til at smittevernhensyn er forsvarlig ivaretatt i vurderingene som ligger til grunn for vedtaket om åpning og i den nasjonale veilederen. Barnehager og skoler vil planlegge åpningen på en slik måte at rådene om smittevern kan følges.

Hva skjer videre nå?

Folkehelseinstituttets gjeldende føringer og veiledninger for smittevern og hygienetiltak legges til grunn for planleggingsarbeidet som nå igangsettes. I tillegg utarbeides det en veileder fra nasjonale myndigheter som vil gi råd og veiledning til hvordan det konkret kan tilrettelegges i barnehagene og skolene.  

Hvordan en dag i barnehage og skole i praksis vil se ut ved gjenåpningen vil avhenge av de føringer og råd den nasjonale veilederen gir. Fleksibilitet og kreativitet i arbeidet med å finne trygge og gode ordninger vil være viktig. Dere vil få informasjon fra barnehager og skoler når de lokale løsningene har kommet på plass. 

For 5.-10. trinn videreføres fjernundervisning inntil videre. Det vil sendes ut egen informasjon om dette til foresatte etter påske.

Se nedenfor om tilbud for enkelte grupper i barnehager og skoler frem til åpning iverksettes. 

Se for øvrig også kommuneoverlegens orientering om korona-pandemien og iverksetting av tiltak nedenfor:

 

Fortsatt tilbud for enkelte grupper i barnehager og skoler frem til åpning iverksettes

Det vil fortsatt være tilbud for enkelte grupper i barnehager og skoler frem til åpning iverksettes:

1. Barn og unge med særlig omsorgsbehov eller som av andre årsaker er særlig utsatt.

2. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

«Barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass.»  Dette betyr at fra 13.04 er det nok at en foreldre har en kritisk samfunnsfunksjon for å få plass i barnehagene og skolene. 

Se lenke (regjeringen.no) 

Ta kontakt med skolen/barnehagen dersom du er usikker på om ditt barn kan/bør benytte tilbudet.

Orientering fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen om korona-situasjonen og tiltak for å begrense smitte:

Koronavirus-pandemien utfordrer samfunnet vårt på flere områder. For eldre personer og de med alvorlige kroniske sykdommer, kan sykdommen (Covid19) være alvorlig. For alle andre innbyggere er den individuelle risikoen for et alvorlig forløp lav. Alles oppslutning om de smitteforebyggende tiltakene er imidlertid helt avgjørende for at samfunnet skal klare å håndtere krisen. Følgende områder skal sikre at samfunnet klarer seg best mulig gjennom krisen:

 

  • Begrense smittespredningen generelt, slik at helsevesenet har tilstrekkelig kapasitet til å gi de syke god behandling.

  • Beskytte innbyggere som kan få et mer alvorlig forløp av sykdommen, for smitte

  • Sikre at alle innbyggere får annen nødvendig helsehjelp og oppfølging, til tross for de begrensningene som er i samfunnet

  • Begrense uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser av pandemien og de tiltakene som er satt inn