Kommunestyret i Rælingen vedtok områderåderegulering for Fjerdingby i møte 13. juni 2018. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et sentrumsområde på Fjerdingby, nye boligområder og arealer til ny barnehage og barneskole.

 

Vedlegg:

Saksutredning med protokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

 

Klagefrist:

Vedtatt plan kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf, § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI. Frist for å klage på vedtatt plan er 1. august 2018. Eventuell klage sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby. Merk klagen med saksnummer 15/3077.

 

Krav om erstatning/innløsning:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være skriftlig fremsatt til Rælingen kommune senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.