Kart som ligger i tekst.jpg

 

Det er i hovedsak eiendom med gnr. 100 bnr. 35 som i dag er ubebygd som tenkes utviklet. I kommunedelplan Fjerdingby og kommuneplanens arealdel er området for ny skole avsatt til offentlig tjenesteyting/undervisning. Det varsles et romslig planområde i første omgang for å kunne se helhetlig på området. Det forventes at planområdet senere vil snevres inn til det nødvendige.

 

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

 

Planarbeidet gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven og utføres av Vindveggen Arkitekter AS, på vegne av Rælingen kommune, ved avdeling for byggeprosjekter.

 

Merknader til planarbeidet sendes innen 24. februar 2018 til regulering@vindveggen.no, eller per brev til:

Vindveggen Arkitekter AS, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm

 

Kopi av merknad sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, pb. 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Dokumenter:

Varslingsbrev sendt naboer, berørte parter, høringsinstanser m.fl.

Planinitiativ utarbeidet i forbindelse med oppstart med planarbeidet

Referat fra oppstartsmøte, 18.12.2017

Kart med planavgrensning