Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med føringer gitt i områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Forslagsstiller er Block Watne AS.

Planområdet er felt B5-7 og B10-13 med tilhørende veg og grønt-/lekeareal i områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Område er på ca 80 daa. Vurdert boligpotensial er ca. 130 enheter. Område vil ha adkomst fra Nedre Rælingsveg via nytt kryss, og ny samleveg inn i planområdet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

Skriftlige kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til:

landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930

Kommentarer og innspill til utbyggingsavtale rettes skriftlig til:

Rælingen kommune, v/enhet utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, postmottak@ralingen.kommune.no

 

Frist for innspill er 29.05.19.

Kopi av merknad sendes til Rælingen kommune på følgende adresser:

Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Kart over planområde