Planområdet er på ca. 209 dekar og ligger på Nordby, tett ved Nordby skole. Området ligger vest for fv. 120 Nedre Rælingsveg. Planavgrensningen foreslås å følge eiendomsgrensen, samt å inkludere nødvendig arealer for atkomst til planområdet fra fylkesvegen. I forbindelse med vedtak av kommuneplanen ble det besluttet at det kan bygges 95 boenheter på området Tjonåsen. Før området kan bygges ut, skal det etableres en undergang under fv. 120 Nedre Rælingsveg. Avgrensning og beliggenhet er vist i kartutsnittet. 

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.


Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart sendes innen 02. november 2018 til: PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til mlr@p1.no
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til PLAN1 AS v/Mai-Lin Rue, tlf. 908 08 783.

Kopi av merknaden sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller epost: postmottak@ralingen.kommune.no.


Vedlegg:
Varslingsbrev  
Planinitiativ 
Møtereferat fra oppstartsmøte nr. 1
Møtereferat fra oppstartsmøte nr. 2