Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Smestad B30

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av konsentrert småhus (rekkehus), eneboliger / tomannsboliger og terrassert bebyggelse. Videre inkluderes støyskjerming, tursti og fortau i reguleringsplanen. Forslagsstiller er Smestad Utvikling AS i samarbeid med rådgiver fra Stima Bygg AS. Frist for å komme med innspill / merknader til planarbeidet er 1. august 2019.

Planområdet er på ca. 33 dekar og ligger på Smestad, nord for Smestad skole. Området ligger øst for fv. 120 / Nedre Rælingsveg. Planavgrensningen foreslås å følge eiendomsgrenser, samt å inkludere nødvendig arealer for støyskjerming langs fylkesveien, fortau langs Smestadbråtan og vendehammer innerst i Kroklia for mulig tilkopling av adkomstvei for nye boliger øst i planområdet. Avgrensning og beliggenhet er vist i kartutsnittet.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Det varsles også oppstart av forhandlinger om Utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger med grunnlag i at det skal bygges fortau langs nordsiden av Smestadbråtan.

Skriftlige innspill/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: Arkitekt MNAL Ketil Andersen, Vipevegen 16, 2006 Fjerdingby, ketil@stimabygg.no. tlf. 932 294 57. Kopi sendes også til postmottak@ralingen.kommune.no eller til Rælingen kommune, utbyggingsservice, pb. 100, 2025 Fjerdingby.

 

Vedlegg:
Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale
Planinitiativ
Referat fra oppstartmøte