På vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) varsles det om igangsetting av reguleringsplanarbeid for detaljplan som omfatter sentralrenseanlegget på Strømmen. Planforslaget berører både arealer i Skedsmo og Rælingen kommune. Planleggingens formål er å legge til rette for utvidelse av dagens anlegg og eventuell etablering av biogassanlegg i tilknytning til renseanlegget.

 

Området som er på ca. 382 daa. Planområdet omfatter flere gjeldende reguleringsplaner på bakken og under bakkenivå. Planlagte tiltak innebefatter enkelte endringer av disse planene. Endringen innebærer i hovedsak utvidelse av fjellanlegget under bakkenivå, tilretteleggelser for utnyttelse av arealet for daganlegget deriblant omleggelse av en gang- og sykkelveg.

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult Otta, 40 10 16 66 og Line.brana.bergum@norconsult.com

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: Skansen 2 E, 2670 Otta, Line.brana.bergum@norconsult.com

Frist for innspill er 15.04.19.

Kopi av merknad sendes til Skedsmo og Rælingen kommune på følgende adresser:

Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no

 

Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven

 

Vedlegg:

Varslingsbrev

Planinitiativ

Møtereferat oppstartsmøte 15.08.18

Kart over planområde