Kartutsnitt.png

Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligområde, friområde og hensynssone for flom. Planområdet grenser inn mot, samt går litt inn i, reguleringsplan for Fv. 120 med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen – Aamodt, stadfestet 31.08.1984, samt reguleringsplan for område øst for Fv. 120 fra Sundvegen til Lognsdalen, stadfestet 29.12.1970. Arealene avsatt til boligformål mellom Fv. 120 og elven er tatt med for stadfesting av eksisterende formål.

Gangveien foreslås regulert og bygget i forbindelse med regulering og utbygging av boligbebyggelse på Borgen, se oppstartvarsel for Borgen.

 

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

 

Det varsles i tillegg oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med forslagsstiller / utbygger av reguleringsplanen for Borgen vedrørende bygging av gangveien.

 

Merknader til planarbeidet sendes innen 15. mars 2018 til peraxel@arcasa.no, eller pr. brev til: Arcasa Arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

 

Kopi av merknadene sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Kontaktperson for plansaken i kommunen:

Eva G. Pettersen, avd. landskapsarkitekt/utbyggingsservice, tel.63 83 52 08, eller e-post: eva.pettersen@ralingen.kommune.no

 

Dokumenter:

Varslingsbrev sendt naboer, berørte partert, høringsinstanser m.fl.