kartutsnitt.png

Planområdet omfattes av reguleringsplan for en del av Strømsdalen fra Øvre Rælingsveg til Løvenstad, vedtatt 11.02.1995 og grenser inntil reguleringsplan for Sætersletta, vedtatt 16.06.1999. Området som ønskes regulert til gang- og sykkelvei er avsatt til friområde og kombinert bygge- og anleggsformål i kommuneplanens arealdel.

Det er utført rehabilitering av vann- og avløpsledninger av Rælingen kommune i 2018 i planområdet. Akershus Energi har også lagt nye fjernvarmerør som ligger i en egen trasé ved siden av grøften med vann- og avløpsledninger. Det er i traséen der det er lagt ned vann- og avløpsledninger som det nå ønskes å anlegge gang- og sykkelvei med belysning.

Merknad til varsel om oppstart sendes innen 21. september 2018 til ak@orp.no, eller Øvre Romerike Prosjektering AS, Postboks 26, 2051 Jessheim. Kopi av merknad sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Øvre Romerike Prosjektering AS ved Andreas Kaarbø kan kontaktes på telefon 452 86 101, eller e-post ak@orp.no, for eventuelle spørsmål.

 

Vedlegg:

Varslingsbrev

Møtereferat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Kart over planområdet