Den totale størrelsen på planområdet er på ca 13,6 dekar, men det er kun gnr. 96 bnr. 49, 50, 73 som er planlegges utviklet av forslagsstiller. Mesteparten av planområdet er uregulert, og avsatt til næring i kommunedelens arealdel 2014-2025. Området har adkomst fra felles regulert vei i reguleringsplan for «Myrvold Sør». Felles avkjøring er også regulert i reguleringsplan for «Smestad, gnr. 97, bnr. 20 m.fl.».

Det er vurdert at planarbeid ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

Merknad til varsel om oppstart sendes innen 9. august 2021 til post@vindveggen.no, eller Vindveggen Arkitekter AS v/ Øystein Ellingsen, Stortorget 20, 2000 Lillestrøm. Kopi av merknadene sendes postmottak@ralingen.kommune.no eller Rælingen kommune, Utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby. 

Vedlegg:
Planavgrensning
Varslingsbrev
Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ
Tidlig volumstudie