Planområdet er på ca. 22,4 daa, og ligger sentralt i Aamodt, Rælingen kommune. Utbyggingsområdet omfatter gnr./bnr. 102/374, 102/41, 102/61 og 102/68. Eiendommene med gnr./bnr.102/352, 102/241, 102/242, 102/243, og 102/244 innlemmes også i planområde, men reguleres med eksisterende situasjon.   

Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill ved varsel om oppstart merkes med saksnr.: 21/14828 og sendes til: TAG Arkitekter AS v/ Kjersti Lindheim, Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo, Epost: kl@tagarkitekter.no og med kopi til Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 01.04.2022.

 

Vedlegg

Planavgrensning

Varslingsbrev

Oppstartsmøtereferat

Planinitiativ