Varslingskart Hansefellåsen B1-B3.jpg 

Foreløpige skissevurderinger fra områdeplanen tilsier ca. 90 boenheter i detaljreguleringsplan for felt B1‐3. Planlagt boligtype er frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk med tilhørende anlegg, boliggater og grønstruktur/lekeplasser. Adkomst er forutsatt via Kirkebyvegen.

Forslagstiller er Block Watne AS. Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan for Rælingen 2014‐2025. Block Watne AS og Rælingen kommune har inngått samarbeid for områderegulering av Hansefellåsen planID 210. Områdereguleringen er pt. til behandling i Rælingen kommune for forberedelse til politisk 1. gangs behandling. Detaljregulering av felt B1‐3 er forutsatt i samsvar med føringer og krav gitt i områdereguleringsplan ID210.

 

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

 

Merknader til planarbeidet sendes innen 25. februar 2018 til post@hannekarin.no , eller per brev til:

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordveien 72, 1930 Aurskog

 

Kopi av merknad sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, pb. 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Kontaktperson for plansaken i kommunen:

Ingvild Rønning Johansen, arealplanlegger/utbyggingsservice, tel.63 83 52 16, ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no.

 

 

Dokumenter:

Varslingsbrev sendt naboer, berørte parter, høringsinstanser m.fl.

Planinitiativ utarbeidet i forbindelse med oppstart med planarbeidet

Referat fra oppstartsmøte, 25.10.2017