Planområdet har en størrelse på ca. 20 000 m2. Kollektivfeltet som skal reguleres vil bli ca. 275 m langt. Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til følgende formål: veiformål, boligformål, friområde, offentlig/privat tjenesteyting, småbåthavn og friluftsområde.

Innenfor tilgrensende planområde gjelder i dag disse reguleringsplanene: Endret reguleringsplan for kryssområdet mellom RV120 og RV159 med tilliggende områder, stadfestet 13.3.1996, Rud skole, Skolevegen og omkringliggende område, vedtatt 19.6.2002 og Reguleringsplan for RV.120 med tilstøtende vegnett Dammensvika-Nybak, vedtatt 25.1.1980.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Det vil bli utført en ROS-analyse for å kartlegge risiko og avbøtende tiltak.

Merknad til varsel om oppstart sendes innen 02. juli 2021 til post@viken.no, eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Innspill merkes med saksnummerene 2021/33043 - 2021/3272. Kopi av merknad sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Katrine Eliassen tlf: 45260042, e-post: katrineel@viken.no

 

 

Vedlegg:

Kart over planområdet
Varslingsbrev
Møtereferat fra oppstartsmøte
Planinitiativ