Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av lav blokkbebyggelse innenfor felt BKB1 i Områdereguleringsplanen for Hansefellåsen. Det vil bli regulert inn gang- og sykkelsti ned mot Nedre Rælingsveg. Sykkelsti og internvei blir noe justert i forhold til områdeplanen, for å kunne legge all bebyggelse på oversiden av internvei.

Felt BKB1 ligger øst i Hansefellåsen ned mot fylkesvei 120. Planområdet er ca. 11,8 dekar og er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, og Bolig/ tjenesteyting (barnehage) i områdeplanen for Hansefellåsen. Det er avklart at det ikke er behov for barnehage innenfor felt BKB1.

Planen er vurdert til å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger.

Innspill til varsel om oppstart sendes til OBOS Block Watne AS, ved Anne-Synnøve K. Thorenfeldt, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten, eller anne-synnove.thorenfeldt@obos.no. Kopi sendes også til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 26.09.2022.

 

Vedlegg

Planavgrensning

Illustrasjon, datert 19.08.2022

Planinitiativ, datert 19.04.2022

Oppstarsmøtereferat

Varslingsbrev