Planområdet er ca. 45 dekar og ligger mellom Rælingsbrua og Lillestrømbrua og avgrenses med fylkesveien mot nord og omfatter store deler av områdereguleringen for Dammensvika, vedtatt 11.12.2019.

Planlagte boligtyper er blokkbebyggelse i varierte høyder med tilhørende uteoppholdsarealer. Foreløpig vurderinger anslår 240-250 boenheter på feltene Aa, Ba, del av Bb, Ca, del av Cb og Cc.

Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill ved varsel om oppstart merkes med saksnr.: 2021/4441 og sendes til: A38 Arkitekter AS v/ Rune Ramfelt E-post: rr@a38arkitekter.no eller A38 arkitekter AS, Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik og med kopi til Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 28. mars 2022.

Vedlegg
Planavgrensning
Varslingsbrev
Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ
Stedsanalyse
Områdekart
Illustrasjonsplan
Arealskjema