Innenfor planområdets avgrensning ligger følgende eiendommer: gnr/bnr 103/27, /30, /31, /33, /42, /70, /146, /147, /247, /281, /247, 104/733, og del av 103/6 og 104/13 m.fl. På de deler av eiendommer som ligger ned mot elven planlegges det regulering til friområde og offentlig gangvei.

Kartutsnitt.png

Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til byggeområde for bolig, friområde og hensynssone for flom. I detaljreguleringen for Borgensberget, vedtatt 15.06.2016, ble det regulert fortau langs Strandvegen samt kvartalslekeplass. Lekeplassen er medtatt for omregulering og fremføring av gangvei langs elven. Strandvegen 4A og 4B er regulert til boligformål i reguleringsplanen for Rv. 120 med tilstøtende veinett, stadfestet 31.08.1984.

 

Planforslaget vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

 

Det varsles i tillegg oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med forslagsstiller / utbygger. Innhold i utbyggingsavtalen kan være bl.a. opparbeiding av gangveien langs elven.

I forbindelse med regulering og utbygging av boligbebyggelse på Borgen, foreslås det regulert og bygget gangvei langs elven, se oppstartvarsel for gangvei.

Merknader til planarbeidet sendes innen 15. mars 2018 til peraxel@arcasa.no, eller pr. brev til: Arcasa Arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

 

Kopi av merknadene sendes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby, eller til postmottak@ralingen.kommune.no. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

 

Kontaktperson for plansaken i kommunen:

Eva G. Pettersen, avd. landskapsarkitekt/utbyggingsservice, tel.63 83 52 08, eller e-post: eva.pettersen@ralingen.kommune.no

 

Dokumenter:

Varslingsbrev sendt naboer, berørte partert, høringsinstanser m.fl.

Planinitiativ utarbeidet i forbindelse med oppstart av planarbeidet

Referat fra oppstartmøte 24.08.2017, samt skisse av mulig plassering av gangvei