Planområdet er på ca. 35 dekar og ligger i Fjerdingby i Rælingen kommune. I gjeldende kommuneplanens arealdel 2014-2025 og områdereguleringsplan for Fjerdingby er den foreslåtte avgrensningen avsatt til boligbebyggelse.

Foreløpige skissevurderinger foreslår 50-60 boenheter innenfor arealet. Planlagt boligtype er konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer. Området ligger plassert vest for fv. 120 Nedre Rælingsveg og øst for den kommunale vegen Bjørnholthagan.

Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart sendes til Plan1 AS v/Øystein Ellingsen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til oel@p1.no. Kopi sendes også til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 01.03.2022.

Vedlegg
Planavgrensning
Varslingsbrev
Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ
Illustrasjon