Kommunedelplanen inneholder målsetninger og strategier som fører til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusere energibruk og gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere et endret klima. Planen beskriver også strategier for en omstilling til det grønne skiftet med sirkulær tankegang i egen drift. I tillegg er det utarbeidet et klimahandlingsprogram som inneholder tiltak knyttet til de ulike strategiene.

Har du innspill? 

Slik gjør du: Merknader og innspill til kommunedelplanen kan sendes inn elektronisk via Høringsportalen.

Du kan også sende e-post: postmottak@ralingen.kommune.no eller post til: 

Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby.

 

Merk med saksnummer 2021/943. Frist: Innen 3. april 2022. 

 

Hva skjer etter høring? 

Alle merkander og innspill vil bli gjengitt og vudert. Vurderingen av innspill vil fremgå ved kommunestyrets fastsettelse av kommunedelplanen. 

 

Vedlegg: 

Saksutredning

Protokoll kommunestyremøte 09.02.2022

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033, plandel

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033, klimahandlingsprogram