Vi har mye vann i Rælingen og et godt vannmiljø er viktig for å kunne gi oss mulighet til blant annet å drive friluftsliv og jordbruk.

For å gjennomføre EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet) forutsetter forskrift om rammer for vannforvaltning i Norge (vannforskriften) at det lages vannforvaltningsplaner for alt vannet vårt.

Forskriften deler Norge inn i elleve vannregioner. En vannregion består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Rælingen kommune ligger i sin helhet innenfor vannregion Glomma, som består av 14 vannområder, deriblant vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren som Rælingen kommune er en del av.

Vannforvaltningsplanene vil inneholde miljømål som skal oppnås i løpet av en seksårig planperiode. Det jobbes mot en målsetting om god økologisk og kjemisk standard for vannforekomstene innen 2021.

Kommunen deltar i arbeidsgrupper for kommunalteknikk og økologi i vannområdet Leira-Nitelva og i vannområde Øyeren. I tillegg er vi representert i prosjekt- og styringsgruppe for begge vannområdene.

Her kan du lese mer om:

Vannforvaltningen i Norge

Vannområde Øyeren

Vannområde Leira-Nitelva

 

Foto: Kristian Moseby