Prosjektet ble ferdig sommeren 2020 etter noe forsinkelser. I anleggsperioden har gang- og sykkelvegen på strekningen mellom Tomtervegen ved Teglvegen og Nordbyvegen ved Lindemark vært helt stengt. Alternativ gangtrase var om Sagbakken, og Nordby skole via Tomterstien til Nordbyvegen. Vi beklager ulempene dette medførte. Nytt fortau og vei med veilys vil sikre trygg ferdsel i området fremover.