Utvalgene er inndelt i politikkområder på tvers av faglige enheter og uten ansvar for oppfølging av enheter. Utvalgene skal styrke kommunestyrets kunnskap om hvordan politiske vedtak settes ut i livet, og de skal bidra til politikkutforming innen gitte politiske saksfelt før saken behandles og vedtas i kommunestyret.

Utvalgene skal arbeide med forhold innen kommunens styring og utvikling som f.eks

plan- og strategidokumenter og resultater av brukerundersøkelser. Komiteene skal holde seg oppdatert på rammebetingelsene for utvalgets politikkområde herunder overordnede styringsdokumenter. Utvalgene skal kjenne til kommunens tjenesteytelser innen politikkområdet samt bidra til en felles forståelse for politiske representanter i ulike brukerråd.

I sitt arbeid skal utvalgene legge hovedvekt på langsiktig utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Utvalgene skal dessuten gi politiske vurderinger i saker hvor kommunestyret ber om dette.

 Saksfordeling mellom utvalg skjer mellom ordfører, varaordfører og komitélederne.