Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utslippstillatelse for private avløpsrenseanlegg

Generelt

Vannet fra avløpsrenseanlegg inneholder stoffer som kan skade bunndyr og fisk, føre til sykdom hos mennesker og gjøre vannet dårlig egnet for friluftsliv og som drikkevann.

Reglene om utbedring av avløpsanlegg er gitt for å forhindre forurensning og sørge for at vi kan benytte vannet til det vi ønsker oss også i fremtiden.

Beskrivelse

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er både søknadspliktig etter

  • plan­ og bygningsloven § 20­-1 første ledd bokstav a og f
  • forurensningsforskriften § 12­-3

Søknaden må utarbeides av fagkyndige. Du må derfor få et godkjent foretak, eksempelvis konsulent, rørlegger eller entreprenør, til å finne ut hvilke løsning som passer på din eiendom. Foretaket kan selv svare på om de er godkjent for denne type arbeid.

Foretaket du velger sørger for nødvendig dokumentasjon til bruk i søknaden. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang og du skal ha en skriftlig tillatelse

Målgruppe

Dette gjelder eier av en bygning som ikke har god nok rensing av avløpsvannet, eller har feil eller mangler

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

 
Søknadsprosessen er todelt med:
1. Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften, se skjema A, C, D og F.
2. Søknad etter pbl. for oppføring av anlegget, se skjema.
 
Nettsider med søknadsskjema:
Miljøkommune.no Benytt "Søknadsskjema utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter" med vedlegg A, vedlegg C, vedlegg D, og vedlegg F.
 

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Tjenesten oppdatert: 27.09.2019 08:54