Onsdag 28. april 2021 ble det avholdt kommunestyremøte i Rælingen kommune. Sentralt i utviklingen av Fjerdingby sentrum i dobbel forstand, er det nye torget. Sak 21/2021 – «Utforming av torget» er nå vedtatt, og vedtaket som ble gjort av politikerne i går er som følger: 

"Opparbeidelse av torget opprettes som et eget prosjekt, og trekkes ut av budsjettet for infrastruktur i Fjerdingby sentrum.

Budsjettet for opparbeidelse av torget settes til 12 millioner kroner, slik at de kvaliteter som er beskrevet som ønsket etter gjennomført medvirkningsprosess lar seg realisere. Vedtaket innebærer en økning i kommunens investeringsbudsjett på ca 5,5 millioner kroner, fra 1,98 til 7,5 mill.

I tillegg til budsjettet skal det avsettes 600 000 kroner, tilsvarende 5% av byggekost, til kunst og utsmykning.

Kommunedirektøren kommer tilbake med kostnadsanslag og bevilgning til årlig drift av torget ved behandling av handlingsprogram for 2021-2025.

Før endelig utforming av torget i Fjerdingby sentrum fastsettes, bør Kulturrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kunne komme med sine synspunkter og innspill."

 

Planen for torget er tegnet av landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim. Kvaliteter på torget beskrives slik: betongheller på hele torget, kantstein langs asfaltstier, sittekanter i granitt med treavdekning og et langt amfi. Planen er at det blir 220 sitteplasser på torget. Torget ventes ferdig i 2023.

 

Hele saksfremlegget "Utforming av torget" med skisser ser du her.  

Mer om Fjerdingby sentrum