Kjerneoppgaver

Utbyggingsservice har ansvaret for saksbehandling og utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, forurensingsloven med mer. Etter delegert fullmakt fra kommunestyret utøver enheten myndighetsoppgaver på vegne av rådmannen. Behandling av bygge- og delesaker og planer i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, samt gjennomføring av oppmålingsforretninger i forbindelse med etablering av nye eiendommer, er sentrale oppgaver. Andre viktige oppgaver er det løpende ajourhold av kommunens kartbaser og offentlige registre. Enheten har også budsjett- og oppfølgingsanvar for Regionkontor landbruk.

Mer om utbyggingsservice sine oppgaver under: Byggesak.  Se også: Kartportal