Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trefelling

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

Beskrivelse

Her finner du informasjon om trefelling på kommunal tomt. Ønsker du informasjon om trefelling på privat tomt kan du lese mer her

Målgruppe

Innbyggere i Rælingen kommune

Pris for tjenesten

Det er ingen kostnader tilknyttet søknad om trefelling på kommunal tomt. Dersom søknaden innvilges vil det fremkomme i svaret hvem som dekker kostnader knyttet til fellingen. Kommunen kan dekke kostnadene dersom treet er vurdert til å utgjøre en fare for liv, helse eller skade på eiendom. Dersom årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt må søker selv dekke kostnadene.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke skriftlig. Skjema for søknad til trefelling finner du her. Skjemaet kan du printe ut og sende i posten til:

Rælingen kommune
Kommunalteknikk
Postboks 100
2025 Fjerdingby

eller scanne og sende det som vedlegg til: postmottak@ralingen.kommune.no. Husk å legge ved kart over området.

Saksbehandling

Kommunen gjennomfører befaring av området og behandler søknader fortløpende. Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Vurderingskriterier som legges til grunn er klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, enighet i nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren.

En eventuell tillatelse er gyldig i 6 måneder, dersom ikke annet fremgår i svar på søknaden.

Klagemulighet

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottat.

Annen informasjon

Kommunen ønsker å gjøre oppmerksom på at felling av trær på kommunal tomt uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:34