Trefelling på privat eiendom

Egen tomt

Grunneier kan selv bestemme å felle trær på egen tomt. Unntaket er dersom reguleringsbestemmelsene for området legger andre føringer for felling av trær.

Reguleringsplaner med bestemmelser finner du i kartportalen.

Husk også at hule eiker har en særskilt status i naturmangfoldloven som en utvalgt naturtype. Vedrørende felling av hule eiker stilles det strengere krav til særskilte vurderinger, og det henstilles her om å kontakte kommunen. Mer informasjon om hule eiker og kart over forekomst i kommunen kan du se her.

Annen manns eiendom

Du trenger grunneiers tillatelse for å felle trær på annen manns eiendom.

Uenigheter mellom naboer

Uenighet mellom naboer vedrørende trær og annen vegetasjon er beskrevet i naboloven. Kommunen har ingen aktiv rolle i slike saker, men kan ved henvendelse bidra med informasjon vedrørende plikter og rettigheter.

Trefelling på kommunal eiendom

Sende søknad

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke skriftlig. Skjema for søknad til trefelling finner du her. Skjemaet kan du printe ut og sende i posten til:

Rælingen kommune
Kommunalteknikk
Postboks 100
2025 Fjerdingby

eller scanne og sende det som vedlegg til: postmottak@ralingen.kommune.no. Husk å legge ved kart over området.

Kostnader for søker

Det er ingen kostnader tilknyttet søknad om trefelling på kommunal tomt. Dersom søknaden innvilges vil det fremkomme i svaret hvem som dekker kostnader knyttet til fellingen. Kommunen kan dekke kostnadene dersom treet er vurdert til å utgjøre en fare for liv, helse eller skade på eiendom. Dersom årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt må søker selv dekke kostnadene.

Saksbehandling

Kommunen gjennomfører befaring av området og behandler søknader fortløpende. Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. april til 15. juli av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Vurderingskriterier som legges til grunn er klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, enighet i nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. Trefelling langs vei forutsetter at den som utfører har tillatelse til arbeid langs vei,.

En eventuell tillatelse er gyldig i 6 måneder, dersom ikke annet fremgår i svar på søknaden.

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottat.

Kommunen ønsker å gjøre oppmerksom på at felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

For spørsmål vedrørende trefelling, kontakt kommunalteknikk.

Hastesak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dersom trær utgjør en umiddelbar fare for liv, helse eller skade på eiendom trengs det ikke sendes skriftlig søknad. Hastesak kan meldes inn på veienmin.