Hovedregelene er at man har tilsynsansvar for sin egen gruppe i det lokalet man leier, i det tidsrommet man er der. Noen leietakere har et utvidet ansvar for fellesområder etter avtale. 

Leietaker plikter å ha minst én person til stede som er godkjent tilsynsvakt. Det blir man gjennom å delta på kommunens tilsynskurs. Kurset arrangeres to ganger i året, og er gratis. Etter kurset får man et kursbevis som er gyldig i tre år. Dette kursbeviset (kalt "grønt kort") skal man ha med seg på vakt og kunne fremvise ved eventuell kontroll. 

TIlsynsvakt skal blant annet sette seg inn i byggets branninstruks, rømningsveier, slokkemidler og branntavle. I tillegg til å være brannvakt, er en av hovedoppgavene å passe på at uvedkommende ikke slipper inn i bygget. Det er særlig viktig at ytterdører ikke forlates ulåst! Det er ikke tillatt å tvinge låste dører i åpen stilling ved å koble av dørpumper eller legge noe i dørsprekken. 

Arbeidsordning for tilsynsvakter fra lag og foreninger ved leie av kommunens bygninger utover normal åpningstid.

1. Alle som leier/benytter lokaler tilhørende Rælingen kommune er pliktige å føre tilsyn i det tidsrommet man benytter lokalene. Som hovedregel har man kun tilsynsansvar for egen gruppe og de delene av bygget man benytter. Enkelte leietakere kan ha et utvidet ansvar etter avtale.

2. Tilsyn skal alltid utføres av en person som har gjennomført tilsynskurs i regi av Rælingen kommune. Etter gjennomført kurs utstedes et kursbevis (grønt kort) som varer i 3 år. Kortet skal kunne fremvises ved kontroll.

3. Leietaker er selv ansvarlig for å holde oversikt over egne godkjente tilsynsvakter, og å sørge for at disse har tilgang på nødvendige nøkler/kort samt gul vaktvest som skal benyttes slik at vakten er godt synlig. Leietaker er også pliktig å sørge for at de som ikke lenger skal være tilsynsvakter, leverer tilbake eventuelle nøkler og vest.

4. Tilsynsvakten kan ikke delta i noen form for aktiviteter i den tiden vakten pågår. Vakten skal gå inspeksjonsrunde(r) og være tilgjengelig for brukerne.

5. Oppgaver

  • Låse opp og igjen de rom som leietager får disponere. Sørge for at de deler av bygningen hvor det ikke er utleie er avlåst.
  • Påse at uvedkommende ikke oppholder seg i bygningen.
  • Kontrollere at benyttede lokaler er ryddet etter bruk.
  • Slukke alle lys og låse alle utvendige dører/vinduer, samt avtalte innvendige dører etter endt utleie.
  • Skader eller feil som oppdages eller oppstår rapporteres til servicetorget.
  • Ved feil på tekniske anlegg rapporteres dette til eiendomsavdelingens vakttelefon.
  • Om nødvendig rydde snø ved inngang/nødutganger samt etterfylle med strø dersom det er behov for dette, for å gjøre en eventuell evakuering trygg.
  • Ved alarm, følge instruks: Sjekke branntavle, undersøke årsak, lede eventuell evakuering, informere brannvesenet, samt ringe kommunens vakttelefon.