Innhold

✓ Satsingsområder

viser sentrale føringer i gjeldende styringsdokumenter, vedtatte strategier for tjenesteutvikling og nasjonale føringer

✓ Nøkkeltall

viser sentrale nøkkeltall for tjenestemottakere, økonomi, bemanning og kvalitet og tjenestedata

✓ Resultater

viser sentrale resultater innenfor tjenesteområdet

✓ Vurdering og grunnlag for videre arbeid

viser vurderinger av tilstanden og gir anbefalinger til videre arbeid

Tilstandsrapportene er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder nøkkeltall og resultater fra foregående år. Nøkkeltallene i rapporten er i hovedsak fremstilt som kommunens utvikling over 5 år sammenlignet med gjennomsnittsdata for landet. Tilstandsrapportene er i hovedsak innrettet på kommunenivå, og data på enhetsnivå behandles i enhetenes egne organer (internt og i utvalg).

Last ned dokumentene her:  Tilstandsrapport Helse- omsorg- og velferd 2022          tillegg for barnevern