I 2016 ble det påbegynt en rekke felles utviklingsarbeid, noe av dette arbeidet er videreført i 2017. Dette viser at det er sammenheng mellom vedtak i planverk og oppfølging/ utvikling i tjenestene. I 2017 ble det påbegynt oppdrag som skal lede til konkrete tiltak slik at kommunen kan redusere kostnader til heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Arbeidet videreføres i 2018. Felles utviklingsarbeid gir samarbeid på tvers av enheter, bidrar til nødvendig utvikling i organisasjonen og gir rådmannen betryggende kontroll.

 

Rapporten viser gjennomsnittlig stillingsprosent og kompetansesammensetning per avdeling i 2017. God kvalitet i tjenestene er avhengig av stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestene og det er utfordrende å sikre rett kompetanse for å dekke brukernes behov hele døgnet. Det er fortsatt relativt høy andel ufaglærte i turnusavdelingene og i enkelte avdelinger er gjennomsnittlig stillingsprosent vesentlig lavere enn i andre turnusavdelinger.

Det vi fortsatt være viktig å følge med på både andel fagkompetanse og gjennomsnittlig stillingsprosent i avdelingene, som et ledd i å kvalitetssikre tjenestetilbudet, samt sikre effektiv ressursbruk.

Vårens styringsdialog mellom rådmannen og enhetenes ledergrupper hadde temaene risikohåndtering for å avdekke og redusere risikofaktorer i tjenesteproduksjonen, og orientering om arbeidet de ulike enhetene har gjort opp mot strategier i helse- og omsorgsplan 2015-2026.

Enhetene presenterte sine rutiner i.f.t risikohåndtering, samt orienterte om sitt bidrag og arbeid med strategiene i helse- og omsorgsplan 2015-2026. Resultater for risikohåndtering er presentert avdelingsvis, enhetenes arbeid med strategier presenteres samlet i rapporten.

Tilstandsrapporten oppsummerer rådmannens vurderinger i siste kapittel.

 

Les tilstandsrapporten her