Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2016-2017 skal gi en samlet informasjon om tilstanden i kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud. Rapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder framstilling og vurdering av resultater i kalenderåret 2016.

Tilstandsrapporten er en del av rådmannens internkontroll av virksomheten jf. kommuneloven § 23 og internkontrollforskriften § 4. Tilstandsrapporten skal være et verktøy for å følge med på utvikling og vurdere tilstanden. Gjennom årlig framstilling av resultater på utvalgte områder, etableres grunnlag for enhetenes prioriteringer i kommende handlingsprogram.

Tilstandsrapporten vil også være en oppfølging av satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 og således gi grunnlag for evaluering av planen.

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2016-2017