Her kan du lese et kort sammendrag fra tilstandsrapporten:

Rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på nasjonalt snitt, men det er fortsatt mye variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom skoler. Det er større variasjoner der elevtallene er lave. 

Andelen elever som melder om at de blir mobbet på skolen er bekymringsfull. Skoleeier har god oversikt over skolene. Det har vært jobbet mye med dette i 2019, og arbeidet vil fortsatt være høyt prioritert i 2020.

Brukerundersøkelsene viser på andre områder at elever og foreldre gjennomgående er fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO).

Vi ser en tydelig positiv trend i resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn. Disse prøvene tester grunnleggende ferdigheter hos elevene etter fire års skolegang.

Tendensen viser også at stadig færre elever er på laveste mestringsnivå på de nasjonale prøvene, mens flere er på de høyeste nivåene.

Rælingsskolen har fortsatt en lav prosentandel spesialundervisning sammenliknet med nasjonalt snitt, men det er et økende omfang. Det er viktig å sikre at så mange elever som mulig får dekket sine faglige behov og sine rettigheter innenfor den ordinære undervisningen, og kommunen jobber med å sikre en god praksis rundt dette.                           

I 2019 har kompetansearbeidet i stor grad vært knyttet til fagfornyelsen og nye læreplaner som gjelder fra 1. august 2020.

Tilstandsrapport 2020 og Strategi for skoleeier 2019-2022 danner grunnlag for videre tiltak og aktiviteter for å oppnå mer stabilt gode resultater i hele grunnskoleløpet, både faglig og for læringsmiljøet. 

Tilstandsarpport for grunnskolen vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020.