Kommunen utarbeidet i 2015 en tilstandsrapport for natur og miljø for første gang. Fra og med 2015 har kommunen utarbeidet en ny tilstandsrapport for natur og miljø årlig. Tilstandsrapport 2018 – natur og miljø er således kommunens fjerde tilstandsrapport på fagfeltet.

Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på et bredt spekter av kilder og informasjon, med utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap.

Tilstandsrapport 2018 – natur og miljø viser følgende:

 • Det ble i 2017 vedtatt to reguleringsplaner i kommunen. Det var registrert sårbar/sjelden natur ved begge. Denne ble vurdert opp mot andre hensyn i reguleringsplanprosessen.
 • Fylkesmannen har fremmet innsigelse til førstegangsbehandlingen av detaljregulering for Strandveien 1 med begrunnelse om at de mener hensynet til naturverdier og ansvaret for å ivareta nasjonalt viktig naturtypelokaliteter veier tyngre enn de samfunnsmessige fordelene ved å tillate utbyggingen med utfylling i Nitelva.
 • Nedre Romerike Vannverk (NRV) har søkt Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) om konsesjon til neddemming av Åmotdammen og Ramstadsjøen. Rælingen er høringsinstans i saken og har avgitt uttalelse. Etter avklaring om det gis konsesjon eller ikke vil det bli tatt stilling til eier- og driftsforholdene av dammene.
 • Kommunens raviner er kartlagt og verdsatt, i prosessen ble til sammen 40 naturtypelokaliteter kartfestet, av disse var 15 ravineavgrensninger.
 • Kommunens kartleggingsstatus for sjelden og sårbar naturtyper anses som god, men beskrivelsene av naturtypene er i mange tilfeller ikke etter dagens standard. Det finnes også enkelte naturtyper som anses å være dårlig kartlagt, enten på grunn av ny metodikk for kartlegging, ny forvaltningsstatus for naturtypen og/eller mørketall i registreringene. Dette gjelder i hovedsak for damlokaliteter og rike sumpskoger, og til dels for ravinesystemene.
 • Det er utarbeidet et nytt system for behandling av detaljreguleringsplaner. Systemet skal sikre likebehandling av reguleringssaker og forutsigbarhet for kommunen og forslagsstiller. I forbindelse med utarbeidelsen er det laget såkalte innholdsverktøy for de ulike hensynene som skal ivaretas i en reguleringsplanprosess, blant annet natur, klimatilpasning, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, samt landbruk.
 • Det ble i 2017 behandlet fire søknader om dispensasjon i naturreservatene i Rælingen, hvorav tre var i Nordre Øyeren naturreservat og en var i Ramstadslottet. Fylkesmannen ga dispensasjon i alle sakene.
 • Det ble i 2017 utført tiltak for å bekjempe de fremmede artene kjempebjørnekjeks, parkslirekne, kjempespringfrø og kanadagås. Kommunen har per i dag en mangelfull kartlegging av de tre planteartene. Resultatene fra kartleggingen de siste årene viser at tiltakene de seneste årene kan ha hatt en effekt på kjempebjørnekjeks.
 • Det ble gjennomført skadefelling av kanadagås ved Myrdammen og Åmotdammen. Som følge av dette sparte kommunen betydelige ressurser på rydding og fjerning av ekskrementer på badeplassene.
 • Kommunen arrangerte foredrag om brunskogsneglen i 2017 for å opplyse og informere innbyggere om sneglens biologi og bekjempelsesmetodikk av arten.
 • Det ble fremmet interpellasjon i kommunestyret om tilførselsveien mellom Blystadlia og Marikollen. Det pågår nå prosess med å få tettet rettet i avvik som ble avdekket som følge av påfølgende tilsyn.
 • Totalt har kommunen 28 registrerte eiker som oppfyller kravene til forskriftseiker, det vil si hule eiker. To av lokalitetene er vurdert som svært viktige, ni som viktige og 17 som lokalt viktige. 
 • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble i 2017 vedtatt av kommunestyret, hovedmålsettingene i planen fokuserer på at flest mulig skal kunne være aktive og at det skal være god tilgang til både Østmarka og Øyeren.
 • I kommunens statlige sikrede friluftsområder er det gjennomført tiltak ved Torva med å utbedre volleyballbane og lekeapparater og universelt utformet vei ut på brygga. I tillegg er hytta på Myrdammen rehabilitert. Det ble satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser, som etterfylles regelmessig med ved.
 • Det er fem kommunale parkeringer som kan tilby et godt utgangspunkt for å komme seg ut i marka.
 • Det ble i 2017 vedtatt ny bestandsplan for elg for Rælingen elgvald for en treårsperiode. Kvoten ble satt til 15 dyr per år, likt som for forrige tre års periode.
 • Det var en dramatisk nedgang i antall felte elg i 2017 (5 dyr til sammen). Det er første gang det ble felt mindre enn 10 elger i Rælingen siden 1990.
 • Det er en stor rådyrbestand i Rælingen kommune og bestanden er spesielt tett i landbruksområdene ned mot Øyeren. Antall felte rådyr under jakt ble nesten fordoblet fra 2016, likevel var antallet trafikkdrepte rådyr 26 % høyere enn antallet felt under jakt i 2017.
 • Rælingen kommune har en relativt god oversikt over hvilke vann som er aktivt tatt i bruk av bever. Det ble ikke gjennomført jakt på bever i 2017 i påvente av ny lokal forskrift.
 • Det er rapportert om 39 fallvilthendelser i kommunen i 2017, det er en dramatisk økning fra 2016 (14) og 2015 (20) og 2014 (20). Dette skyldes feilrapportering fra tidligere og det er ikke hensiktsmessig å sammenligne statistikken fra tidligere år.
 • Det ble i 2017 satt ut omtrent 1600 ørret fordelt på 17 vann i kommunen.
 • Det kom fire søknader om motorferdsel i marka. Det ble gitt tillatelse i tre av tilfellene, mens den fjerde gikk til Fylkesmannen da den gjaldt ferdsel i et av reservatene.
 • I 2017 søkte 78 % av gårdbrukerne i Rælingen på midler fra Regionalt miljøprogram, det omfatter både tiltak innen kulturlandskap og forurensning. 30 % av kornarealet var omfattet av tiltak med ingen/utsatt jordarbeidning. Det ble omsøkt tilskudd til skjøtsel av 1092 daa med verdifull beitemark.
 • Det ble i 2017 ikke omsøkt tilskudd til prosjekter med tiltak mot forurensning innenfor SMIL-ordningen i kommunen. Det ble søkt om støtte til et prosjekt gjennom SMIL-ordningen for å holde gamle beiter åpne, prosjektet fikk innvilget støtte.
 • Det ble ikke foretatt avkorting hos noen foretak for manglende eller mangelfull gjødslingsplan i 2017. Det ble heller ikke foretatt avkortning i produksjonstilskudd som følge av manglende plantevernjournal. Det var heller ingen meldinger om bruk av avløpsslam eller søknader om planering.
 • Det ble gjennomført en temporær skolehage i Rådhushagen i samarbeid med Fjerdingby barneskole SFO. I tillegg har elever ved Smestad skole snekret humlekasser i samarbeid med Aktivum. De ble satt opp rundt rådhuset sammen med informasjon om viktigheten av insekter og humler, som elevene hadde utarbeidet selv. Når elevene fra Fjerdingby skole høstet hagen i slutten av september, ble det satt pollinatorvennlige blomsterløk slik at det skal bli mat å finne for humlene når de kryper ut av humlekassene rundt rådhuset til våren.
 • 33 % av jordbruksarealet i Rælingen drives økologisk.
 • Kommunen behandlet i 2017 en søknad om omdisponering av dyrka mark etter jordloven, det ble også vedtatt en detaljreguleringsplan som vil medføre omdisponering av dyrka mark.
 • Det ble i 2017 avvirket 4500 kubikk tømmer i Rælingen. Det har vært ganske jevnt de siste årene. Det er også en sunn økning i antall planter satt, etter to år uten planting. Antall planter som er satt er en direkte følga av hva som er hogget på granmark de siste årene. Antall daa produktiv skog er svakt nedadgående i kommunen.
 • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt av kommunestyret høsten 2017.
 • I kommunen er det 13 reguleringsplaner som omfatter arealer for vern av kulturmiljø eller kulturminner. Det innebærer at kommunen har et areal som omfatter 37 dekar med formelt vern av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Det ble opprettet et nettverk for å følge opp kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer. Det består av representanter fra plan- og byggesak, Rælingen historielag i tillegg til kultursjef og kulturkonsulent.
 • Utredning for valg av miljøledelsesverktøy ble ferdigstilt våren 2017, anbefalingen den kom med var at kommunen burde videreutvikle sitt eget system for å sikre en god miljøledelse av kommunen. Anbefalingen ble tatt med i Tilstandsrapport 2017 – natur og miljø. Det er blitt utarbeidet en beskrivelse av prosjektet med forslag til fremdrift og organisering for å gjennomføre rapportens og utredningens anbefaling.
 • Kommunens energisparekontrakter (EPC) er i drifts- og oppfølgingsfasen. Estimert besparelse av energibruket for 2017 i forhold til 1991 er 14,5 %.
 • Arbeidet med å koble byggene på Løvenstad til fjernvarmenettet, samt arbeid med å etablere brønnpark og en nærvarmesentral på Fjerdingby har pågått i 2017. Samtidig har planlegging av en tilsvarende løsning for Fjerdingby skole og rådhuset pågått.
 • Det ble ikke miljøfyrtårnsertifisert noen bedrifter i 2017.
 • Miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter brukes ved alle aktuelle prosjekter. Revisjon av programmene er igangsatt for å øke ambisjonsnivået i 2018.
 • Det er i løpet av 2017 utarbeidet et digitalt sykkelkart for kommunen. Kartet ligger foreløpig på intranett og er ikke gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere.
 • Det er kjøpt inn 4 barnesykler med hjelmer, sykkelpumper og gule vester. Dette kan skolene låne gratis.
 • Det er anskaffet 6 elbiler i 2017 og kommunen benytter nå totalt 7 elektriske kjøretøy. I tillegg har Enhet for hjemmebaserte tjenester kjøpt inn 2 el-sykler, samt 3 vanlige sykler til bruk for de ansatte. Rådhuset har også to el-sykler og to vanlige sykler som er til bruk for de ansatte.
 • Det ble gjennomført en innbyggerkampanje for etablering av ladepunkter for borettslag og sameier, kommunen mottok 10 søknader med til sammen 147 planlagte plasser. Dette var langt mer enn kommunen hadde midler til å tildele. Det ble tildelt midler til fire av søknadene, til sammen støtte til 11 punkter.
 • Det ble arrangert bilfri dag i forbindelse med europeisk mobilitetsuke.
 • Kommunen har vedtatt ny overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse hvor hendelser forårsaket av endringer i klima har vært sentrale.
 • Det er vedtatt nye retningslinjer for overvannshåndtering.
 • Det er etablert en årlig Renofiluke i barnehagene. Det er etablert et samarbeid med RoAF der barnehager i Rælingen inngår i et pilotprosjekt for holdningsskapende arbeid knyttet til klima og miljø i regi av deres nytilsatte miljøagenter.
 • På ungdomstrinnet er det jobbet med Renofil i ungdomsrådet med en plan om å arrangere en klimakonferanse for ungdomsskoleelever våren 2018. 
 • Vannforbruket er normalt for de kommunale byggene der det er sammenlignbare normtall, bortsett fra Sandbekken skole som har rapportert et høyt forbruk over de tre siste årene.
 • Det ble i 2017 innmeldt fire forsøplingssaker på private eiendommer.
 • Det er registrert totalt 388 oljetanker i kommunen. Det er registrert 268 oljetanker i bruk, 68 oljetanker som ikke er i bruk, 17 har ukjent status, og totalt er 35 tanker sanert. De 17 oljetankene hvor statusen er ukjent vurderes som private anlegg som er i bruk. Oljetankene i bruk er fordelt på 262 private eiendommer, 7 i borettslag, 8 i offentlig/kommunalt eie, og 8 næringseiendommer. Det ble fjernet 10 oljetanker forskriftsmessig i 2017. Kommunen mottok 7 søknader om dispensasjon. Det ble gitt 6 tillatelser.
 • Sesongen 2017–2018 viser en liten økning i saltforbruket på kommunale veier siden sesongen 2015–2016. Økningen er et resultat av værforholdene som har gjort det nødvendig å salte veiene.
 • For Rælingens del av vannområde Leira-Nitelva er tilstanden for vannforekomstene dårlig til moderat (under miljømålene). For vannområde Øyeren er vann og bekker over marin grense og områder med minimal påvirkning, i god og svær god tilstand. Under marin grense er det dårlig til moderat tilstand.
 • Rælingen kommune har seks kunstgressbaner. Det er etterfylt gummigranulat på fire av disse. Dette er banene der det er vinterdrift. I snitt etterfylles det 4,4 tonn gummigranulat årlig (Snittet for Norge er 3-5 tonn granulat årlig pr.bane).
 • Det er 18 husstander som er koblet til det kommunale ledningsnettet i 2017 og som ikke lenger regnes for å ha spredt avløp. 72 husstander er ikke koblet til. Det er sendt ut varsel om pålegg for oppgradering til 24 husstander. De resterende private avløpsanleggene skal kobles til kommunalt ledningsnett.
 • Det ble ikke gitt noen tillatelser til inngrep i vassdrag i 2017.
 • Det ble utarbeidet en støykartlegging for Oslo byområde, herunder Rælingen, i 2017. Denne danner grunnlag for ny temaplan for støy som planlegges vedtatt i 2018.