Tilstanden i de kommunale barnehagene beskrives gjennom tall og vurderinger. Kort oppsummert kan vi si at barnehagene har jobbet svært godt med Strategi for barnehageeier 2018-2021, og foreldrene er fornøyde med tilbudet, dette på tross av at vi i 2021 har hatt en krevende situasjon knyttet til koronapandemien. Andelen barn som går i barnehage er fortsatt økende, dette er positivt fordi vi vet at barnehagen har stor betydning for barnas utvikling og for hvordan de klarer seg senere i livet. Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage går noe ned, dette må vi se nærmere på. Vi har en økende andel barn med behov for tilrettelegging. Flere av våre barnehager mangler barnehagelærere. Rælingen kommunes kostnader per barnehageplass er økende de siste årene, men ligger fortsatt relativt lavt sammenlignet med andre kommuner.

Framover blir det viktig å jobbe videre med å rekruttere og beholde gode barnehagelærere, blant annet gjennom tydelig fokus på faglig utvikling og rolleavklaring. Vi må styrke tilbudet til de som trenger det mest, gjennom utviklingsområder som inkludering og et trygt og godt barnehagemiljø.

Rapporten kan du lese ved å trykke her