Det er liten variasjon i tallene for lærertetthet i forhold til fjoråret. Lærertettheten er noe lavere enn på nasjonalt nivå og i Akershus fylke.

Total andel spesialundervisning pr. juni 2017 er 3,6%. Rælingen ligger dermed fortsatt lavt sammenliknet med nasjonalt nivå.

For avgangselevene perioden 2008 - 2012 foreligger også tall for fullført og bestått videregående opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole. Rælingen ligger for avgangskullet 2012 godt over Akershus fylke.

Nasjonale kartleggingsprøver 1.- 4.trinn viser betydelige forskjeller mellom skolene og forskjeller fra år til år på den enkelte skole. Sett under ett er resultatutviklingen i lesing ikke tilfredsstillende og for enkeltskoler bekymringsfullt. Det er innført en standard for 1. leseopplæring men det er ennå ikke mulig å se en effekt av dette. Selv om det er en liten framgang på 3. trinn, er det bekreftet behov for å innføre en standard for leseopplæring på 3. og 4. trinn.

Nasjonale prøver på 5. trinn har lavere gjennomsnittlige resultater fra 2016 til 2017 på alle tre prøveområder. Skolenes resultater varierer til dels mye og spennet er større mellom skolene enn tidligere år. Det er derimot økning i gjennomsnittlige resultater på 9. trinn fra 2016 til 2017.

Avgangselevene får standpunktskarakterer på nivå med nasjonalt snitt eller over, spesielt i fag som ikke er eksamensfag. Eksamenskarakterene er derimot fortsatt noe lave og spriket mellom eksamens- og standpunktskarakterer er stort. Det er derfor fortsatt grunnlag for å stille spørsmål ved karakterpraksis og -nivået på ungdomsskolene. Det er forskjell mellom karakternivået på gutter og jenter, men mindre forskjell enn på nasjonalt nivå og i forhold til Akershus fylke.

I det store bildet av rælingsskolen er hovedutfordringen å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter, spesielt gjelder dette lesing på de laveste trinnene. Å løfte elever til høyere mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter og i fag krever målrettet arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og en gjennomgående faglig innretning og satsning fra skoleeier.

Les hele rapporten her  vedlegg til rapporten ligger her