Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Rælingen kommune har for 2019 for sjette året på rad registrert seg i tilskuddsordningen slik at det kan søkes om barnefattigdomsmidler for tiltak for barn og unge i Rælingen. Det er i år foreslått 291,2 mill kroner bevilget til formålet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene er utlyst med forbehold om Stortingets bevilgning.

Nytt i år er at det skal søkes direkte i Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.

Rapporteringsfrist: 1. april 2020

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2019:

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker