Kommunen, i samråd med RJFF og skogeierforeningen, har søkt og fått tillatelse fra mattilsynet til å sette i gang nødfôring av rådyr ut vinteren 2018. Dette for at grunneiere som ønsker å bidra til at dyrene får tilstrekkelig med mat i denne snørike perioden kan etablere foringsplasser på lovlig vis.

Mattilsynet setter følgende krav til foringsplassene:

  • Det skal utføres daglig ettersyn av foringsplassene og observasjoner av dyr med unormal atferd skal rapporteres til kommunens viltvakt.

  • Foringsplassene skal plasseres strategisk i forbindelse med dyrenes oppholdssteder, trafikkerte veier og bebyggelse:

    • Foringsplassene skal ikke plasseres slik at dyrene må krysse trafikkerte veier til og fra, men heller slik at dyrene holdes unna veier.

    • Dyrene skal unngå unødig stress og forstyrrelser, og foringsplassene skal derfor ha god avstand til tett bebyggelse eller områder med stor menneskelig aktivitet.

    • For å kunne kvalitetssikre plasseringer, samt ha en overordnet oversikt over foringsplassene, skal foring gjennomføres i dialog med kommunen. Gi derfor beskjed om ønsket plassering for foring til kommunens viltansvarlig Joakim Lyngen (joakim.lyngen@ralingen.kommune.no).

  • Det er en forutsetning at ansvarlig for foringsplassen kan fullføre foringen ut vinteren 2018.

  • Mat som for eksempel oppkuttede poteter, gulrot og ferskt gress fra rundballer er egnet som mat til rådyrene.