Sivilforsvaret tester sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.
Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.
 

Rundt om i landet er det plassert cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige/farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen

Mer informasjon finner du på linken under til Sivilforsvarets hjemmeside på internett.

Varsling av befolkninga Sivilforsvaret