For å se strategien, klikk på navnet Strategi for skoleeier 2019-2022

Slik jobber vi for å iverksette strategien:

Strategien skal gi kraft og kontinuitet i skoleeiers innsats og prioriteringer de neste tre årene. Iverksettingen vil skje gjennom skoleeiers styring, ledelse og innsats i kvalitets-, utviklings- og kompetansearbeid i perioden. Konkret utforming og planlegging av strategien vil skje gjennom de årlige virksomhetsplanene og i tiltaksplaner. Oppfølgingen av strategien vil inngå i de årlige tilstandsrapportene for grunnskolen.

De strategiske prioriteringene for de neste årene er basert på retning og prioriteringer i Strategi for skoleeier 2015-2018, kunnskap om hva som har effekt på elevenes læring, pågående utviklingsarbeid og status. Prioriteringene er resultat av et revisjonsarbeid med medvirkning fra sentrale aktører i rælingsskolen. Det har vært bred enighet om valget av de tre hovedstrategiene og at de vil gi kontinuitet og felles fokus i det videre kvalitetsarbeidet. Enigheten har også vært stor om at ambisjonene og det vi vil oppnå, bør speile helheten i skolens samfunnsmandat, slik det også er uttrykt i ny overordnet del i læreplanen som vil gjelde fra 2020. I sum gir dette gode forutsetninger for fortsatt trykk på utvikling og nødvendig fellesskap mellom skoleeier og de sentrale aktørene i det videre arbeidet med kvalitetsutvikling av rælingsskolen.