I 2017 gjennomførte Oslo byområde strategisk støykartlegging på grunnlag av kravene og føringene gitt i forurensningsforskriften kap. 5, som igjen er basert på føringene gitt i EUs rammedirektiv for støy (2002/49/EF). Oslo byområde består av følgende syv kommuner: Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen.

 

Strategisk støykartlegging gjøres hvert femte år, og kommunale handlingsplaner mot støy skal foreligge innen ett år etter at rapporten fra siste støykartlegging foreligger. På bakgrunn av resultatene fra støykartleggingen gjennomført i 2017, er det utarbeidet handlingsplan mot støy i Oslo byområde for perioden 2018-2023. Handlingsplaner mot støy i Oslo byområde (en for hver kommune) ble sist utarbeidet for perioden 2013-2018.

 

Hensyn til støy skal ivaretas i reguleringsplanarbeid for å sikre bedre bokvalitet både for nye og eksisterende boliger. Rælingen kommunen som anleggseier har ingen planlagte støytiltak for planperioden 2018-2023.

 

Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023

Støykartlegging Oslo byområde 2017