Kommunen skal fordele den statlige strømstøtten til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre/kWt. Det kan søkes for månedene desember 2021 og januar, februar og mars 2022. Søknadsfristen er 15. mars kl. 13:00.

Hvem kan søke om støtte?

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysunds frivillighetsregister
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader for tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten ansees som frivillig drevet.
 • Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd.

Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Les mer om ordningen og se retningslinjer her på regjeringens sider.

Hvordan søke?

Det er opprettet et nasjonalt søknadsskjema som skal benyttes på lottstift.no/stromstotte

Søknadsfristen er 15. mars 2022 kl. 13:00.

I søknaden må følgende informasjon fylles ut:

 • Navn på organisasjonen
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • kWt forbruk for desember 2021 og januar 2022
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Dersom en organisasjon registrert i en kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler etc. i en annen kommune må søknaden sendes til den kommunen hvor organisasjonen har kostnadene. Det vil imidlertid ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet. Organisasjoner dette gjelder for må sende en manuell søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der anlegget ligger.