Detaljreguleringsplanen for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk ble vedtatt av kommunestyret 22.06.2022. Planen ligger hovedsakelig innenfor markagrensen. I henhold til markaloven § 6 har planen blitt oversendt Klima- og miljødepartementet for stadfesting etter markaloven. Departementet har nå stadfestet planen i tråd med kommunestyrets vedtak.

For mer informasjon om reguleringsplanen vises det til melding om vedtak av detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk som er tilgjengelig på kommunens nettside. 

 

Klageadgang: Departementets vedtak kan ikke påklages.

 

Dokumenter:
Stadfestelsesbrev fra Klima- og miljødepartementet
Plankart for Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk
Reguleringsbestemmelser for Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk