I forkant av kommunestyrets ordinære møter er det avsatt 30 minutter til offentlig spørretime.

Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren om kommunale forhold.

Retningslinjer for offentlig "spørretime" ved kommunestyrets ordinære møter i Rælingen kommune.

Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig ”spørretime” i møtesalen. Ordningen gjelder ikke ved kommunestyrets behandling av budsjett/handlingsplan og heller ikke ved ekstraordinære møter.

  1. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke ”spørretimen” fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.
  2. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan delta som spørrere. Rettes spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest 3 arbeidsdager før møtet. Spørsmålene skal i hovedsak være muntlig framsatt av spørsmålsstilleren. Men også skriftlige spørsmål kan stilles. Disse leses i såfall opp av ordføreren.
  3. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmen interesse for kommunens innbyggere.
  4. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta kun 3 minutter å stille dem og inntil 3 minutter å besvare dem. Utover dette kan ordføreren gi anledning til replikker. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslisten avvises.
  5. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
  6. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren spørsmålet. Er et medlem ikke enig i ordførerens avgjørelse, kan medlemmet etter ”spørretimen” forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte med offentlig ”spørretime”.