Vi er en liten somatisk langtidsavdeling med 13 pasienter lokalisert på Løvenstadtunet i 3.etg.

Vi jobber ut i fra personsentrert omsorg der vi ønsker å ha pasient/bruker i sentrum.

Vi vil jobbe for at pasientene skal trives hos oss og derfor er brukermedvirkning viktig der pasienten blir tatt på alvor og blir sett og hørt.

Vi jobber for å oppnå hverdagsmestring og vi vil tilstrebe daglige aktiviteter i avdelingen.

Vi samarbeider også litt med somatisk avdeling i 2.etasjen i forhold til felles aktiviteter på huset, slik som konserter ol.