Det som står skrevet nedenfor gjelder alle utvendige private røranlegg, også drens-/og overvannsanlegg, som skal tilknyttes eller er tilknyttet kommunalt vann- og eller avløpsnett.

Rælingen kommune har eget skjema for sanitærabonnement, se melding om sanitærabonnement. Melding om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg fylles ut og sendes kommunen sammen med VA-kart.

Kommunalteknikk er enheten som eier, har ansvar og drifter kommunens vann- og avløpsnett. Søknader om tilkobling vil komme til kommunalteknikk for uttalelse og godkjenning. Godkjenning av sanitærmelding for vann og avløp er grunnlag for søknad om tiltak i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven, til bygningsmyndigheten, se byggesak.

Skjemaet skal brukes for å godkjenne vann- og avløpsplaner før det gis rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller ferdigattest.

Søknaden sendes inn separat i forkant av byggesaken eller samtidig med byggesaken.

Rælingen kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av KS i 2017. Dette er det gjeldende sanitærregelementet. Her er det hjemlet søknadsbestemmelser i forhold til offentlige VA-anlegg. I tillegg gjelder Forskrift om vann- og avløpsbgebyrer i Rælingen kommune. Grunnlaget for søknads- og meldeplikt er kommunens behov for å ivareta tjenesteytingene til abonnentene og forvaltningen av hovedanlegget for vannforsyning og avløp.

Tiltak på sanitæranlegg

Disse tiltakene skal ha tillatelse fra kommunen

 1. ny tilkobling eller endring av tilkobling til kommunalt anlegg 
 2. opphør/stenging av private vann- og avløpsanlegg koblet til kommunalt anlegg (plugging)
 3. installasjon av utstyr, etablering av virksomhet eller andre tiltak som kan medføre vannutak som avviker vesentlig fra normalt husholdningsforbruk. f.eks. svømmebasseng, sprinkleranlegg, vannkjøleanlegg, vaskeanlegg, snøkanoner etc
 4. påslipp av avløpsvann som avviker fra normalt husholdningsutslipp i mengde, sammensetning eller temperatur
 5. anlegg for forbehandling av påslipp
 6. anlegg for pumping av avløpsvann inn på kommunalt nett

Disse tiltakene skal meldes til kommunen:

 1. tiltak på stikkledning som ikke går inn under pkt. 1-6 ovenfor
 2. installasjon av vannmåler, se også vannmåler - installering
 3. installasjon av trykkforsterkingsanlegg for vann
 4. anlegg for privat vannforsyning i bygning med vannforsyning fra kommunalt anlegg
 5. utkobling av utstyr og opphør av virksomhet etter pkt. 2-6 under krav til tillatelse

Vesentlige forhold som inntreffer etter at søknad er godkjent og som krever at det gjøres avvik, skal drøftes med kommunalteknikk og byggesak, og godkjennes før utførelse. Det kan ved vesentlige endringer kreves at ny melding om sanitærabonnement sendes inn.

Ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning:

 • Kart som viser tilknytning og stikkledning innmålt i hht til VA-norm for Nedre Romerike , vedlegg innmålingsinstruks.Tilknytningspunkt på kommunal ledning skal koordinatinnmåles  (x, z, y) i åpen grøft
 • Bilde(r) i digitalt format (min 1600x1200 pkt) som viser tilknytningspunkt og grøft med røranlegg mot huset
 • Redegjørelse av eventuelle avvik i forhold til søknad

Midlertidig brukstillatelse vil ikke bli gitt av byggesak før ferdigmelding er innlevert og godkjent av kommunalteknikk.

Akutte tiltak som må utføres raskt skal meldes muntlig til kommunalteknikk/vakt. Skrifetlig versjon skal være hos kommunen senest 7 dager etter. Det må redegjøres for hvorfor tiltaket måtte utføres raskt. Ferdigmelding leveres samtidig.

Tilknytning via privat felles ledning

 • Ved kryssing av annens grunn skal grunneier gi tillatelse i form av erklæring, som tinglyses om at ledningseier har rett til å legge, senere vedlikeholde og skifte ut stikkledningen. Grunneier skal ikke uten videre kunne bygge over stikkledningen.
 • Dersom tilknytning skjer via privat felles stikkledning, må eier gi tilatelse til tilkobling via denne i form av erklæring som tinglyses. Det bør også tinglyses solidarisk vedlikeholdsansvar av fellesledning.
 • Eksisterende privat ledning skal vises på situasjonskart. Hele strekningen fra nytt avgreiningspunkt og frem til tilknytningspunkt på kommunal ledning skal vises.
 • Ansvarlig søker/prosjektere
 • Søker må vise tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på det eksisterende private anlegget. Dette vedlegges søknaden.

 

Byggefelt og industrifelt

Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg som gjelder byggefelt eller industrifelt, må avklares via forhåndskonferanse. Anelgg som skal overtas av Rælingen kommune må bygges etter kommunens retningslinjer. Her kreves det avklaring med kommunen i forkant.